• Contributie

 • Het verenigingsjaar van SHH loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. Het bedrag van het lidmaatschap zal in de eerste weken van augustus en juli worden afgeschreven middels een (verplichte doorlopende) automatische euro-incasso van het door U opgegeven IBAN nummer. Mocht de contributie niet afgeschreven kunnen worden dan hebben wij de mogelijkheid om U uit te sluiten van deelname aan activiteiten van onze vereniging. Het bestuur van SHH Herten heeft besloten om de Contributie voor het seizoen 2022-2023 NIET te verhogen met het vaste percentage van 3% conform de afspraken tijdens de jaarvergaderingen van de laatste seizoenen. In onderstaande tabel kunt U terugvinden welke periodieke activiteiten daarbij horen. De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:

  SHH Contributie 2022-2023 Bedrag (Euro) Periodieke Activiteit
  Categorie NNB=Nog niet bekend  Tr=trainen, Comp=Competitie
  Bondslid 0,00 -
  Lid van Verdiensten 0,00 -
  G-Team 120,00 1x Tr + Comp
  Mini-pupillen 100,00 1x Tr + Comp
  Pupillen/Junioren 140,00 2x Tr + Comp
  Pupillen/junioren 3e of > gezinsleden 70,00 2x Tr + Comp
  Pupillen/junioren met korting 84,00 2x Tr + Comp
  7x7 100,00 1x Tr + 1x Maand Toernooi
  Veteranen 55,00 Regelmatig Tr (geen wedstrijden)
  Senioren 176,00 2x Tr + Comp
  Senioren met korting 106,00 2x Tr + Comp
  Trainende leden 69,00 2x Tr
  WFR Leden 55,00 1x Tr

  Aanmeldingen

  Aanmeldingen kunnen gericht worden aan het ledensecretariaat. Zodra plaatsing in een van de SHH teams mogelijk is, wordt de aanmelding formeel gedaan door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier en de automatische machtiging. Voor spelers van 10 jaar of ouder is ook een recente pasfoto nodig voor het vervaardigen van een spelerspas. De contributie die SHH Herten afdraagt aan de KNVB voor haar leden bedraagt € 15,= voor het lidmaatschap per (deel van een) verenigingsjaar. Dit bedrag is onderdeel van het contributie bedrag.

  • Nieuwe leden die zich vóór doch uiterlijk 31 december aanmelden, betalen de contributie voor een geheel jaar;
  • Nieuwe leden die zich ná 31 december aanmelden betalen naast het volledige KNVB lidmaatschapsbedrag enkel de contributie over het 2e halfjaar;
  • SHH organiseert eenmaal in de 4 jaar een Kledingactie. Leden die zich aanmelden in een seizoen waarin GEEN Kledingactie wordt georganiseerd betalen EENMALIG een bedrag van € 43,= (aflopend naar gelang de 4 jaar van de Kledingactie verstrijken) voor aanschaf van een shirt en broek in SHH kleuren. In de daarop volgende jaren waarin geen Kledingactie wordt georganiseerd staat SHH Herten garant voor shirt en broek voor de dan actieve leden.

  Afmeldingen

  Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk 1 Juni door te geven aan het Ledensecretariaat. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van SHH is geen formele afmelding!

  • Indien de afmelding tussen 1 Juli en 1 Augustus binnen komt wordt de KNVB contributie voor het gestarte jaar als contributie in rekening gebracht omdat SHH Herten dit bedrag aan de KNVB moet afdragen;
  • Indien na 1 Augustus maar uiterlijk 31 december wordt opgezegd is, naast de volledige contributie van de KNVB, het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd;
  • Bij afmelding na 31 december als lid, dan vervalt de volledige contributie over het lopende jaar aan de vereniging.

  Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie incasso stopgezet.

  Bijzondere situaties (1)

  Leden die vanwege blessures, ziekte of een langdurig verblijf in het buitenland, meer dan een half seizoen niet actief zijn geweest, hebben recht op restitutie. De restitutie zal betrekking hebben op de contributie onder aftrek van het volledige bedrag t.b.v. het lidmaatschap van de KNVB. Deze leden of hun ouders kunnen 2x per jaar (December en Mei) een verzoek daartoe indienen bij de Penningmeester. Tussentijdse restitutie vindt niet plaats.

  Bijzondere situaties (2)

  Door geldzorgen kan de contributie van bijvoorbeeld de voetbalclub een van de kosten zijn die je niet meer kan betalen. Er zijn meerdere mogelijkheden om tegemoetkoming te krijgen bij officiële instanties. Om te checken of je daarvoor in aanmerking komt kun je naar de volgende sites gaan: