• Contributie

 • Het verenigingsjaar van SHH loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. Het bedrag van het lidmaatschap zal in de eerste week van juli worden afgeschreven middels een (verplichte doorlopende) automatische euro-incasso van het door U opgegeven rekeningnummer. Mocht de contributie niet afgeschreven kunnen worden dan hebben wij de mogelijkheid om U uit te sluiten van deelname aan activiteiten van onze vereniging. De Contributie voor het seizoen 2018-2019 is verhoogd met het vaste percentage van 3% conform de afspraken tijdens  de jaarvergaderingen van de laatste seizoenen. Daarnaast kunt je in onderstaande tabel vinden welke periodieke activiteiten daarbij horen. De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

  SHH Contributie 2018-2019 Bedrag Periodieke Actviteit
  Categorie 2018-2019 Tr=trainen
  Bondslid 0,00 -
  Erelid 0,00 -
  G-Team 138,40 2xTr + Comp
  Lid van verdiensten 0,00 -
  Mini-pupillen 106,00 1xTr + 1x Maand Toern.
  Pupillen/junioren 138,40 2xTr + Comp
  Pupillen/junioren 3e of > gezinsleden 74,50 2xTr + Comp
  Pupillen/junioren met korting 87,50 2xTr + Comp
  7x7 118,50 1xTr + 1x Maand Toern.
  Senioren 171,25 2xTr + Comp
  Senioren met korting 107,25 2xTr + Comp
  Steunend Lid 45,00 -
  Steunend Lid met korting 28,20 -
  Trainende Leden 66,50 2x Tr.
  WFR Leden 53,00 1x Tr.

  Aanmeldingen kunnen gericht worden aan het ledensecretariaat. Zodra plaatsing in een van de SHH teams mogelijk is, wordt de aanmelding formeel gedaan door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier en de automatische machtiging. Voor spelers van 10 jaar of ouder is ook een recente pasfoto nodig voor het vervaardigen van een spelerspas.De contributie die SHH Herten afdraagt aan de KNVB voor haar leden bedraagt € 15,= voor het lidmaatschap per (deel van een) verenigingsjaar. Dit bedrag is onderdeel van het contributie bedrag.

  Aanmeldingen

  • Nieuwe leden die zich vóór doch uiterlijk 31 december aanmelden, betalen de contributie voor een geheel jaar;
  • Nieuwe leden die zich ná 31 december aanmelden betalen naast het volledige KNVB lidmaatschapsbedrag enkel de contributie over het 2e halfjaar;
  • SHH organiseert eenmaal in de 4 jaar een kledingactie. Leden die zich aanmelden in een seizoen waarin GEEN Kledingactie wordt georganiseerd betalen EENMALIG een bedrag van € 43,= voor aanschaf van een shirt en broek in SHH kleuren. In de daarop volgende jaren waarin geen Kledingactie wordt georganiseerd staat SHH Herten garant voor shirt en broek voor de dan actieve leden.

  Afmeldingen

  Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk 1 Juni door te geven aan het Ledensecretariaat. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van SHH is geen formele afmelding!

  • Indien de afmelding tussen 1 Juli en 1 Augustus binnen komt wordt de KNVB contributie voor het gestarte jaar als contributie in rekening gebracht omdat SHH Herten dit bedrag aan de KNVB moet afdragen;
  • Indien na 1 Augustus maar uiterlijk 31 december wordt opgezegd is, naast de volledige contributie van de KNVB, het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd;
  • Bij afmelding na 31 december als lid, dan vervalt de volledige contributie over het lopende jaar aan de vereniging.

  Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie incasso stopgezet.

  Bijzondere situaties

  Leden die vanwege blessures, ziekte of een langdurig verblijf in het buitenland, meer dan een half seizoen niet actief zijn geweest, hebben recht op restitutie. De restitutie zal betrekking hebben op de contributie onder aftrek van het volledige bedrag t.b.v. het lidmaatschap van de KNVB. Deze leden of hun ouders kunnen 2x per jaar (December en Mei) een verzoek daartoe indienen bij de Penningmeester. Tussentijdse restitutie vindt niet plaats.