• Gedrag, Normen en Waarden

 • Voorwoord door onze voorzitter

  Onze vrijwilligers en actieve leden, van jong tot oud, zorgen voor een gezonde basis binnen de vereniging S.H.H. Presteren is mooi, maar plezier hebben in het spelletje is nog veel leuker. Ze noemen dat spelvreugde en bezieling.

  Gele en rode kaarten dragen bij aan een slechte uitstraling. De KNVB en de aangewezen scheidsrechters zouden een verkeerde indruk kunnen krijgen.

  De jeugd moet (leren) begrijpen dat het gebouwencomplex dat ter beschikking staat met veel bloed, zweet en tranen is gerealiseerd. Dat laten we door niemand moedwillig afbreken of beschadigen. We schromen dan ook niet de reparatiekosten bij de ouder(s)/verzorger(s) neer te leggen. Diezelfde volwassenen dienen een voorbeeld te zijn voor de jeugd.

  Laten we het komend seizoen nog beter ons best doen. Want het is al eerder gezegd en geschreven.
  Herten,

  Het Bestuur.

   

  Algemene gedragsregels

  Leden

  Alle actieve en niet actieve leden: senior, junior of pupil, of degene die een bestuurlijke functie dan wel een andere begeleidende taak hebben binnen onze voetbalvereniging S.H.H. dienen zich te conformeren aan de gestelde gedragsregels (normen en waarden) binnen onze vereniging.

  Bestuur en Kaderleden

  Van bestuur- en kaderleden wordt verwacht in alle (ook niet bestuurlijke) situaties een voorbeeld te zijn voor anderen. Men brengt de te hanteren gedragsregels ten uitvoer.

  Trainers, (bege)leiders en verzorgers

  Bij thuiswedstrijden:

  • Werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers;
  • Draagt de verantwoording op het sportcomplex. Dit begint een uur voor de wedstrijd;
  • Zorgt voor voldoende toezicht;
  • Zorgt dat het speelveld tijdig voor de wedstrijd "wedstrijd-klaar" is (doelen klaarzetten, netten ophangen etc.);
  • Zorgt dat het wedstrijdformulier op de juiste manier wordt ingevuld en afgehandeld;
  • Ontvangt de tegenstander, begeleidt de tegenstander naar kleedlokaal en biedt de leiders van de tegenpartij een kop koffie aan;
  • Nuttigt geen alcoholische dranken voor de wedstrijd. Denk aan voorbeeldfunctie;
  • Zorgt tijdig voor een scheidsrechter en let erop dat door deze scheidsrechter op een correcte wijze leiding aan de wedstrijd wordt gegeven;
  • Draagt de verantwoording tijdens en na de wedstrijd;
  • Coacht op een verantwoorde wijze, bij voorkeur vanuit een positie buiten het speelveld;
  • Is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde sportkleding van het team;
  • Ruimt de materialen (doelen, netten en vlaggen) op als zijn team als laatste gebruik maakt van het speelveld;
  • Ziet erop toe dat de kleedlokalen van zijn team en van het team van de tegenstander schoon wordt achter gelaten.

  Bij uitwedstrijden:

  • Zie algemene regels onder "thuiswedstrijden";
  • Draagt de verantwoording op het sportcomplex. Dit begint bij het verzamelen voor vertrek naar de uitwedstrijd;
  • Draagt de verantwoording na de wedstrijd in de kleedkamer en bij het vertrek bij andere verenigingen.

  Bij trainingen:

  • Zie algemene regels onder "thuiswedstrijden";
  • Draagt de verantwoording op het sportcomplex, tenminste vijftien minuten voor aanvang van de training;
  • Nuttigt geen alcoholische dranken voor de training;
  • Draagt de verantwoording tijdens de training;
  • Is verantwoordelijk voor de hem ter beschikking gestelde materialen;
  • Geeft de training op een wijze welke aansluit bij het voetbaltechnisch beleidsplan c.q. jeugdplan;
  • Werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers.

  Taalgebruik:

  • De leider/trainer dient het voorbeeld te geven naar de jongeren (lees spelers);
  • Onwelvoeglijk taalgebruik kan niet worden getolereerd daar dit een negatieve werking en uitstraling heeft naar spelers, scheidsrechter en tegenpartij;
  • De leider/trainer dient een positief voorbeeld te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is.

  Houding/gedrag:

  • Een leider/trainer is opvoedkundig bezig, derhalve kan deze corrigerend optreden;
  • Blijf rustig en reageer volwassen, probeer te overtuigen zonder te bluffen, spreek de waarheid;
  • Indien speler of ouder zich hier niet in kan vinden zal de leider/trainer deze direct doorverwijzen naar de contactpersoon;
  • Indien de contactpersoon het probleem niet kan oplossen, worden de speler of ouder door verwezen naar de Jeugdcoördinator;
  • Indien het wenselijk is kan de Jeugdcommissie het probleem altijd voorleggen aan de Jeugdcommissie of Hoofdbestuur.

  Seksuele intimidatie en normafwijkend gedrag

  • Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. De 'pleger' is zich misschien niet bewust van het ongemak en zal als hij/zij er over aangesproken wordt waarschijnlijk excuses aanbieden. Sommigen intimideren of misbruiken wel bewust.
  • Binnen de vereniging zal geen enkele vorm van dit gedrag getolereerd worden. Iedereen die bij onze vereniging komt of actief is dient een bijdrage te leveren om dit gedrag te voorkomen/stoppen.  Indien er sprake is van seksuele intimidatie of normafwijkend gedrag, zijn de bestuursleden van de vereniging altijd aanspreekbaar. Zij zijn bevoegd om maatregelen te nemen tegen de pleger.

  Scheidsrechter

  • Ook de verenigingsscheidsrechter houdt zich aan de K.N.V.B.-reglementen;
  • De verenigingsscheidsrechter fluit onpartijdig en objectief;
  • Val de scheidsrechter niet verbaal aan en toon het nodige respect;
  • Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis of erger tot gestaakte wedstrijden;
  • Elk voorval dient terstond gemeld te worden bij ons wedstrijdsecretariaat. Ook bij uitwedstrijden.

  Tegenpartij

  • Toon respect voor de accommodatie van anderen;
  • Voorkomt vernielingen en laat geen zwerfvuil achter;
  • De tegenpartij meldt calamiteiten bij het (Jeugd)bestuur conform de gemaakte afspraken met andere verenigingen.

  Senioren

  • Deze dienen zich op en buiten het veld te gedragen als volwassenen. (Zie kopje bestuur en leiders etc..);
  • Een senior heeft grote invloed op de toekomstige houding van een jeugdlid;
  • Indien een senior twijfelt, "men is nooit te oud om te leren", kan men rustig de alfabetische lijst met gedragsregels en wetenswaardigheden doorlezen.

  Ouders/verzorgers

  De belangrijke rol van ouders bij het ondersteunen van het kind in de sport is onomstreden. Onderstaand volgen een aantal tips waar U als ouders wellicht iets aan zult hebben:

  • Probeer een positieve bijdrage te leveren, thuis en langs de lijn;
  • De club wordt onder andere afgerekend op het taalgebruik en gedrag van ouders verzorgers. Let hierop;
  • Benader alle prestaties van uw kind altijd op een positieve wijze. Of uw kind nu goed of slecht gevoetbald heeft, gewonnen of verloren heeft, het is voor uw kind belangrijk om te weten dat er altijd een positieve steun achter hem staat;
  • Probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn ten aanzien van de talenten, mogelijkheden en ambities van uw kind. Overschat deze in geen geval;
  • Wees hulpvaardig, maar speel niet de coach. Niet op weg naar de training/wedstrijd, terug van de training/wedstrijd of tijdens de training/wedstrijd. Nooit;
  • Aanmoedigen mag uiteraard ten alle tijden, liefst aan de zijkant van het veld en niet naast het doel. Geef nooit commentaar op de leiding;
  • Leer uw kind van de sport genieten. Help uw kind genieten van het proberen, het mislukken, het leerproces en het lol maken met zijn teamgenoten;
  • Probeer niet uw eigen sportleven te (her)beleven via uw kind. Dit veroorzaakt veel externe druk. Wanneer U vroeger aan sport heeft gedaan, weet U wat winnen en verliezen betekent, soms was U zwak, soms had u zin, soms had u geen zin;
  • Val uw kind niet af, blijf altijd positief. Uw kind heeft u nodig, haak dus niet af. Uw kind moet zelf inhoud geven aan zijn sportleven;
  • Uw kind moet prettig thuis kunnen komen, ongeacht het sportresultaat, alleen dan is echt sportplezier mogelijk;
  • Vergelijk nooit prestaties, technieken of gedrag van uw kind met andere kinderen;
  • Heeft U vragen, zijn er problemen, ga rechtstreeks naar de verantwoordelijke leider/trainer.Blijf er niet mee rond lopen, bespreek het met de juiste personen;
  • Bedenk dat kinderen de neiging hebben tot overdrijven wanneer u kritiek of lof geeft aan uw kind. Sommige opmerkingen blijven langer hangen dan U denkt;
  • Er van uitgaande dat U graag wilt dat uw kind lang aan sport blijft doen is het goed te realiseren dat een sportloopbaan zeer geleidelijk opgebouwd moet worden. Een rustige opbouw van trainingen, wedstrijden, prestatiedruk en prestatiebeloning;
  • Maak uw kind bewust van de verplichtingen die teamsport met zich meebrengt; meld uw kind niet af tenzij dit strikt noodzakelijk is, zijn teamgenoten rekenen immers op hem;
  • Een voetbalclub wordt gedragen door vrijwilligers. Als u een positieve bijdrage wilt geven aan de ontwikkeling van de vereniging en indirect dus aan de ontwikkeling van uw kind, meld U dan aan voor een van de vele taken binnen de club.

  Hoe gaan we met elkaar om?

   

  Houd je aan afspraken en regels

  Afspraken en regels mag je vergelijken met verkeersregels: als iedereen zich er aan houdt, loopt het verkeer het beste. Voor samenwerking geldt hetzelfde: iedereen weet waar hij aan toe is en wanneer hij wat moet doen. Als je je niet aan de afspraken houdt, breng je anderen in de problemen.

  Werk door??. Ja, maar ik ben vrijwilliger

  We staan samen voor een klus. Als iedereen doorwerkt is de klus het snelste geklaard. Mensen vinden het vervelend als de een meer moet doen dan de ander. Dan wordt er namelijk niet echt samen gewerkt.

  Zeg wat je dwars zit

  Als je je ergert aan anderen, werkt u niet zo prettig. Daarom kan je het maar beter duidelijk en op een correcte manier zeggen wat je dwarszit. Benader alleen degene die het aangaat.

  Roddel niet over anderen

  Roddelen is mensen zwartmaken als ze er niet bij zijn. Als je roddelt verlies je veel energie en het levert niets op, alleen maar een slechte sfeer.

  Sta open voor kritiek

  Als je samenwerkt probeer je samen oplossingen te vinden. Dat betekent dat je kritiek kunt krijgen. Iemand anders vindt dat een andere aanpak meer effect heeft. Denk er over na, bedank de ander voor het advies en beslis zelf wat je er mee gaat doen: toepassen of niet, natuurlijk wel binnen de gemaakte afspraken. Het bestuur is er ter ondersteuning van het nemen van de juiste beslissingen.

  Houdt rekening met anderen

  Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft een verschillend karakter, achtergrond en is verschillend opgevoed. Houd daar rekening mee, dan verloopt de samenwerking prettiger.

  Kom met ideeën

  "Twee weten meer dan één" is een bekend spreekwoord. Zo is het ook met samenwerken. Door na te denken over hetgeen er van je verwacht wordt en hoe dit verbeterd kan worden, vergroot je betrokkenheid en motivatie en vaak kan het werk effectiever gedaan worden. Probeer anderen te helpen. In een team werk je niet alleen. Elk team of groep heeft een gezamenlijk doel. Door elkaar te helpen daar waar nodig of wenselijk is kan het werk sneller en efficiënter gedaan worden. Dit vergroot ook de teamgeest en het plezier.

  Geef anderen complimenten

  Mensen werken prettig als ze te horen krijgen wat ze goed doen. Het geeft meer zelfvertrouwen. Geef dus niet alleen kritiek, maar ook complimenten.

  Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken

  Een ander helpen is prima, maar beloof geen dingen die je niet waar kunt maken. Je eigen werk gaat voor. Als mensen verwachten dat je ze helpt en je doet dat niet, dan leidt dit tot ongenoegen en irritaties.