• Wetenswaardigheden

  Alfabetische lijst van gedragsregels en wetenswaardigheden

  AFGELASTINGEN VAN WEDSTRIJDEN – Informatie over aanvangstijden worden voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt op de website, door de eigen trainer/leider (wedstrijdprogramma) en worden ook wekelijks gepubliceerd in de Koek-Koek, Trompetter. Afgelastingen worden bekend gemaakt via de SHH website en trainer/leider. Wij vallen onder het District ZUID II.

  AFMELDEN – Je dient je tijdig voor de training of wedstrijd af te melden bij de eigen trainer/leider. Bewaar de aan het begin van het seizoen uitgereikte lijst met telefoonnummers.

  ALCOHOL – Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders daar toestemming voor geven. Denk aan de drank- en horecawet.

  BOETES – De in het seizoen opgelopen boetes worden door de vereniging S.H.H. verrekend met het desbetreffende lid of het team waarin hij/zij speelt. Dit volgens de vastgelegde afspraken tijdens de algemene ledenvergadering. Deze regel geldt voor alle teams.

  CLUBHUIS – Respecteer de omgeving van een andere vereniging. Na de wedstrijd kan hier ook rustig wat genuttigd worden. Elke vereniging doet zijn best een goede sfeer te creëren.

  CONTRIBUTIE – Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als deze tijdig is voldaan. Wij hanteren een automatische incasso voor het innen van de contributie. Wat betalen wij o.a.: de huur van de velden, de kleedaccommodatie, gas, elektra en water, en het lidmaatschap van de KNVB. De contributie moet voor 1 juli, de start van het nieuwe voetbaljaar, worden betaald. Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso.

  Volgens de vastgelegde afspraken tijdens de algemene ledenvergadering wordt bij niet tijdige betaling het betreffende lid verwijderd uit de administratie. De consequentie is dat hij/zij bij geen enkele andere vereniging kan spelen. Eventueel zal de betaling via een incassobureau worden geïnd. Alle extra kosten zijn voor eigen rekening.

  DIEFSTAL – Gevallen van diefstal dienen altijd gemeld te worden aan de leider/trainer. Deze neemt onverwijld contact op met het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt terstond voorgedragen aan de commissie strafzaken. Het voorstel van deze commissie wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. Van diefstal wordt aangifte gedaan. De vereniging S.H.H. kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

  DOUCHEN – Na elke wedstrijd wordt er, uit hygiënische overwegingen, een douche genomen. Het is verder zinvol badslippers te dragen, dit ter voorkoming van voetschimmel. Na de training is het ook zinvol te douchen, doch hier willen we geen verplichting opleggen.

  DRINKEN – Geen alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd of training. Na de wedstrijd is iedereen van harte welkom in onze kantine.

  ETEN – Eet tijdig voor de wedstrijd of training, of als het niet anders kan, na de wedstrijd. Voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd gebruiken. Te kort voor de wedstrijd of training eten levert vaak steken in de zij of buikklachten op.

  GEHANDICAPTEN – Onze vereniging heeft sinds 2001 een gehandicaptenteam (G-team). Dit is een zaak waar wij als vereniging erg trots op zijn. Ga ook met deze mensen respectvol om.

  GEVONDEN VOORWERPEN – Gevonden kleding of andere voorwerpen worden verzameld en opgeborgen in de grote en kleine bestuurskamer. Tijdens de wedstrijddagen kan hier gekeken worden of verloren geraakte kleding of andere voorwerp zijn terug gevonden.

  GEWELD – (zie misdragingen)

  KLEDING – De teams beschikken allen over eigen veelal gesponsorde shirts. Verder zijn er een aantal teams die de beschikking over trainingspakken hebben. Deze spullen mag je gebruiken maar zijn geen eigendom. Na de wedstrijd de kleding volgens afspraak terug doen in de daarvoor bestemde tassen, de leider ziet hierop toe.

  Iedere speler dient in het bezit te zijn van een paar goede voetbalschoenen en scheenbeschermers, De scheidsrechter kan je van het veld sturen indien je geen scheenbeschermers draagt. Een slidingbroek mag, maar dan in dezelfde kleur als je sportbroek. De kleding en schoenen kunnen voor de wedstrijd worden gecontroleerd. Pak zelf je tas in en controleer je voetbal- en wasspullen. Voor en na de wedstrijd dient men andere kleding en schoenen te dragen dan tijdens de wedstrijd. Denk aan de mensen die hun auto’s ter beschikking stellen.

  KLEDING DRAGEN – Draag geen kettinkjes, horloges, ringen of lange oorbellen. Vooral gescheurde oorlellen geven langdurige en vooral pijnlijke problemen. Vergeet je scheenbeschermers niet! Deze zijn verplicht!!

  KLEEDKAMERS – Op wedstrijddagen kan de leider/trainer de sleutel halen in de kleine bestuurskamer. Na de wedstrijd/training controleert de leider/trainer of de kleedkamer van zijn team en eventueel dat van de tegenstander op orde is. Bij calamiteiten veroorzaakt door gasten, wordt de bezoekende vereniging terstond op de hoogte gebracht conform de gemaakte afspraken.

  KLEEDKAMER EN OUDERS – Bij de F-jes mogen de ouders/verzorgers in de kleedkamer komen helpen met aankleden. Vanaf de E-tjes mogen alleen de directe begeleiders van S.H.H. in de kleedkamer. Dit om de rust in de kleedkamer te bewaren. Douchen en aankleden kunnen ze voortaan zelf. De kleedkamer laten we, waar dan ook, zo schoon mogelijk achter. Papier, blikjes en andere rommel verdwijnen in de afvalbakken. De leider ziet hierop toe.

  MISDRAGINGEN – Misdragingen tijdens de wedstrijd worden volgens de K.N.V.B.-regels afgedaan. Misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na training worden gemeld bij de Jeugdcommissie. Indien de straf royement ten gevolge heeft wordt de ‘strafcommissie’ ingeschakeld voor het geven een advies. Dit advies zal door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Dit volgens de gemaakte afspraken tijdens de algemene ledenvergadering.

  OP TIJD NAAR BED? – Het komt regelmatig voor dat jeugdspelers te laat naar bed gaan. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Het resultaat is dan vaak een niet uitgeslapen speler die zichzelf en zijn teamgenoten voor de voeten loopt. Een speler moet uitgerust aan de wedstrijd beginnen.

  OUDERS/VERZORGERS – Indien er vragen zijn, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd bereid informatie te verschaffen. Verder verwachten wij van ouders/verzorgers dat deze een positieve bijdrage leveren. Geen verbaal geweld en negatieve opmerkingen naar de scheidsrechter. Iedereen doet zijn of haar best. Willen ouders een andere bijdrage leveren kan men zich aanmelden bij het bestuur.

  ROKEN – In de kleedkamers en toegangshal mag niet worden gerookt. Sigaretten (sigaren) dienen gedoofd te worden in de daarvoor bestemde staande asbakken bij de in- en uitgang van de kleedaccommodatie.

  SCHEIDSRECHTERS – De vereniging heeft het landelijk gedragsconvenant met de KNVB, een soort contract met afspraken, ondertekend. Wij houden ons aan de regels. Sterker, het Bestuur controleert de naleving van de gemaakte afspraken. Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, waar dan ook. Wij maken tijdens de wedstrijd fouten, de tegenstander (gelukkig) ook. De scheidsrechter (ook maar een mens) kan ook er wel eens naast zitten. We hebben elkaar veel te hard nodig.

  SCHORSING – Een door de KNVB opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht. De boete zal door het betreffend lid zelf betaald moeten worden.

  SCOUTING – Regelmatig worden wedstrijden bezocht door scouts van verschillende BVO’s (betaald voetbal organisatie). Daarnaast komen andere bekende clubs kijken en soms informatie opvragen. Waar letten ze op? Techniek, inzicht, inzet en mentaliteit.

  SIERADEN – Sieraden thuis laten, voorkom hiermee diefstal van goederen. De vereniging S.H.H. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  SPELERSPAS – Het is NIET toegestaan te voetballen in wedstrijdverband zonder de persoonlijk verplichte spelerspas van de KNVB.

  SPONSORS – De vereniging heeft grote en een aantal kleinere sponsors die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Deze mensen doen dat veelal uit liefde voor de club. Zorg dat de sponsors tevreden kunnen zijn over onze uitstraling. Ieder lid draagt hieraan bij.

  SUGGESTIES – Deze zijn altijd welkom bij het bestuur.

  SUPPORTERS – Het is voor de (voetbal)ontwikkeling van de kinderen goed dat ouders/verzorgers belangstelling tonen tijdens de wedstrijden of tijdens het trainen. Moedig ze op een positieve manier aan en herinner ze nu en dan en de gemaakte afspraken binnen de vereniging.

  TAALGEBRUIK – Zie vloeken/schelden.

  TEGENSTANDER – Deze is nodig om een wedstrijd te kunnen spelen. Volgens de nieuwe regels zal ieder jeugdteam van onze vereniging, op verzoek van de scheidsrechter, voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een hand geven. Na een gewonnen, gelijk of verloren wedstrijd blijven we dit natuurlijk ook doen. De leider ziet hierop toe.

  TRAINEN – Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Kom tijdig en trek kleding aan die is afgestemd op de buitentemperatuur. Niet bij 10 graden vorst in korte broek, wel stoer maar behoorlijk stom. Zorg dat je op tijd bent omgekleed om aan de warming-up te beginnen. De aan- en afwezigheid bij de training wordt genoteerd. Als je een keer niet kan komen trainen bel dan tijdig af. (zie afmelden) Ouders ziet hierop toe. Trainingen gaan in principe altijd door. De trainer geeft aan welke spelers het materiaal dient op te ruimen. Douchen na de training is niet verplicht, doch wel raadzaam.

  TRAININGSTIJDEN – Volgens de gemaakte afspraak met de trainer.

  VERNIELINGEN – Indien een lid van onze vereniging op enigerlei wijze schade berokkend aan derden is de vereniging S.H.H. niet aansprakelijk. Het betreffende lid draagt hiervoor zelf de verantwoording en aansprakelijkheid. Alle kosten worden als zodanig volledig verhaald. Bij senioren rechtstreeks, bij een minderjarige zijn de ouders/verzorgers vanzelfsprekend aansprakelijk.

  VERVOER – De ouders hebben de plicht voor vervoer bij uitwedstrijden te verzorgen. Wij hopen dat de belangstelling van de ouders/verzorgers zodanig groot is dat we voldoende vervoer hebben. Laat het niet altijd dezelfde mensen zijn die moeten rijden. De leider coördineert het vervoer binnen het team. De personen die hun auto ter beschikking stellen willen de auto graag schoon houden. Er wordt niet gegeten of gedronken in de auto’s. Ouders/verzorgers zie hierop toe.

  VLOEKEN – (Zie ook misdragingen). In het heetst van de wedstrijd kan men er per ongeluk ‘iets’ uitflappen.
  That’s all in the game. Spelers die zich op de trainingen en of wedstrijd, daar hoort ook de aankomst en het vertrek van een sportaccommodatie bij, schuldig maken aan vloeken/schelden worden aangemeld bij de Jeugdcommissie.

  WEDSTRIJD – De speler dient altijd tijdig voor de wedstrijd aanwezig te zijn. Spreek met je leider/trainer de juiste tijd af. Bij thuiswedstrijden hebben we mogelijk een bespreking vooraf. Bij uitwedstrijden vertrekken we in principe gezamenlijk vanaf de eigen accommodatie.

  WARMING-UP – De leider/aanvoerder zorgt dat de warming-up goed en serieus verloopt. De trainer of leider ziet hierop toe. Alleen door samen te werken, een team te zijn, bestaat de kans dat we de naam van S.H.H. hoog houden. Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen.